Školske generacije


     
Biografija učitelja Istorijat škole Izvod iz ljetopisa
     

 

Generacija:
 
1940. - 1942. 1941. - 1943. 1943. - 1945. 1945. - 1947. 1949.
         
1950. 1952. 1953. 1955. 1956.
         
1957. 1958. 1959. 1960. a 1960 b
         
1961. 1962. 1963. 1964. 1965.
         
1966. 1967. 1968. 1969. 1970.
         
1971. 1972. 1973. 1974. 1975. - 1977.
         
1976. - 1978. 1978. - 1980. 1979. - 1981. 1982. 1983.
         
1990. - 1992. 1992. - 1994. 1996. - 1998.    
         

 

Biografije učitelja
 
M R V E L J Luka A N T O mrvelj-anto.jpg
Rođen je 30.09.1944.godine u Vrbovcu gdje je završio četiri razreda  osnovne škole, a ostatak u Donjem Svilaju. Učiteljsku školu završava 1965.godine u Derventi.Od 1965/66 do 1990/91školske godine radi u osnovnoj školi u Donjoj Dubici stime što je 1966-67.godine služio vojni rok. U Dubici stanuje privatno do 1976.g. kada dobija školski stan, a u obiteljsku kuću u Odžaku useljava se 1986.godine. U brak stupa 1972.godine sa Marica Čavarušić koja im je rodila dvije kćeri: Mirelu i Anitu.Pedagošku akademiju završava 1974.g u Slavonskom Brodu. Predratnu 1991/92 školsku godinu radi u Vrbovcu, a poslje kraćeg boravka u Hrvatskoj ratni vihor ga nosi u Njemačku gdje ostaje do 1997.g. Danas radi u Posavskoj Mahali, a živi u obiteljskoj kući.
 
M R V E L J Lovro M A R I C A ,rođena ČAVARUŠIĆ mrvelj-marica.jpg
Rođena je 01.04.1949.godine u Derventi gdje završava osnovnu i učiteljsku školu. U školskoj 1971/72.godini dolazi na službu u osnovnu školu u Donjoj Dubici, a 1972.godine stupa u brak sa Mrvelj Antom i rađa im dvije kćeri: Mirelu i Anitu. U Donjoj Dubici stanuje privatno do 1976.g. kada dobija školski stan, u obiteljsku kuću u Odžaku se useljava 1986.godine. U Dubici ostaje sve do 1991.godine kada prelazi u Vrbovac i radi od izbijanja rata. Od 1992.do 1994.g. živi i radi u Dugom Selu, a od 1994. do 1996.g. u Zagrebu kada se vraća u Odžak. Danas radi u Posavskoj Mahali, a živi u obiteljskoj kući u Odžaku.
 
B R N I Ć Marijan M A R I J A N  brnic-marijan.jpg
Rođen je 01.10.1945.godine u Nevoljici – Donji Svilaj. Prva četiri razreda osnovne škole završava u Vrbovcu, a ostatak završava 1961.godune u Odžaku. Učiteljsku školu završava 1965.godine u Derventi. U školskoj 1965/66 godini počinje raditi u osnovnoj školi u Novom Gradu, a od marta 1968.godine radi u Vrbovcu i stanuje u učiteljskom stanu.
U brak stupa 1968.godine sa Grgić Jelom i ima troje djece: Slavicu, Slavena i Ružicu.
Pedagošku akademiju završava 1972.godine u Slavonskom Brodu. Od 1983 do 1987 radi kao direktor osnovne škole „15.maj“ Donji Svilaj, a po isteku mandata vraća se u Vrbovac i radi do 1991.godine.U 1987.godini preseljava u Bosanski Brod gdje živi do rata, a predratnu 1991/92 školsku godinu radi u Donjem Svilaju.Za vrijeme ratnih dešavanja radi u Podravskoj Slatini i Jakšiću, a po povratku radi u Donjem Svilaju. Od 1999. do 2003.godine obnaša dužnost ravnatelja Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Odžaku gdje i stanuje, a po prestanku mandata radi u Donjem Svilaju, a stanuje u Posavskoj Mahali.
U penziji je od 2010 , a penzionerske dane provodi u obiteljskoj kući u Odžaku.
 
B R N I Ć Bariša J E L A ,rođena  GRGIĆ brnic-jela.jpg
Rođena je 25.10.1949.godine u Donjem Svilaju gdje 1964.g. završava osnovnu školu. Učitljsku školu završava 1968.gdine u Derventi. U Vrbovcu živi i radi od 1968.godine kada stupa brak sa Brnić Marijanom, a u braku im rađa troje djece: Slavicu, Slavena i Ružicu.
Pedagošku akademiju 1972.g. u Slavonskom Brodu.
U 1987.godine preseljava u obiteljsku kuću u Bosanski Brod gdje živi do rata, a predratnu školsku godinu radi u Donjem Svilaju.Za vrijeme ratnih dešavanja radi u Jakšiću, a po povratku od 1997. do 1999.godine radi u Donjem Svilaju. Od 1999. do 2003.godine živi radi u Odžaku, a od tada do radi u Donjem Svilaju i stanuje u Posavskoj Mahali.
U penziji je od 2011, a penzionerske dane provodi u obiteljskoj kući u Odžaku.
 
M A T I Ć Jovan L J U B O matic-ljubo.jpg
Rođen je 15.04.1940.godine u Brodecu, opština Bijeljina, gdje je završio prva četiri razreda osnovne škole. U Bijeljini je završio ostatak osnovne, a 1960.g. i poljoprivrednu školu. Od iste godine živi i radi u Gornjem Svilaju, a od školske 1963/64.g. kao učitelj. U brak stupa 1968.g. sa Stanom Dragojlović i dobija dva sina: Dušana i Danka. Od 1968.godine do 1980.g. živi i radi kao učitelj u Donjem Svilaju, s time da je par godina i predavao geografiju i istoriju. U Gornjem Svilaju je ponovo od 1980.godine,a u periodu od 1985. do 1987.g. kada radi kao učitelj u Vrbovcu. Ratni sukobi 1992.godine vraćaju ga u rodnu Bijeljinu gdje i danas živi.
 
K U M B A R I Ć Ahmet M U S T A F A kumbaricmustafa1.jpg
Rođen je 28.02.1947.godine u Odžaku i 1961.g. završava osnovnu školu, a 1966.g. u Bijeljini učiteljsku školu. Od školske 1966/67 godine živi i radi u Donjem Svilaju, a od 1968.g. do 1975.g. u Vrbovcu (stanuje u školi i privatno).Tada pored učiteljskog rada u Vrbovcu predaje i muzičko vaspitanje u D.Svilaju. U brak stupa 1970.g. sa Mršić Milosavom i dobija sina Damira i kći Mirelu. Od 1975.g do rata radi u Novom Selu, a za vrijeme rata boravi u Švicarskoj. Poslije rata živi i radi u Odžaku.
 
Ž I V A N O V I Ć Đoko D I M I T R I J E dimitrije.jpg
Rođen je 29.05.1935.godine u Čardačice, opština Bijeljina. Osnovnu školu završava u Glogovici, a nižu gimnaziju u Janji. Učiteljsku školu je završio 1959.g.u Bijeljini, a službovao je u Kaknju, Travniku i od 1964.g. živi i radi u Vrbovcu. U brak stupa 1963.g. sa Goranović Jovankom sa koja im rađa troje djece: Đoku, Vesnu i Nevenku. Razrednu nastavu završava 1972.g.u Slavonskom Brodu, a geografiju i istoriju 1976.g u Osijeku. Od 1974.godine živi u porodičnoj kući u Modriči, a radi u Riječanima, Tarevcima i Modriči. Preminuo je 24.04.1996.godine u Beogradu i sahranjen na gradskom groblju u Modriči.
 
Ž I V A N O V I Ć Vaso J O V A N K A  jovanka.jpg
Rođena je 11.03.1941.godine u Donjoj Dubici gdje završava prva četiri razreda osnovne škole, a ostatak je završila 1959.godine u dječjem domu za ratnu siročad „Milča Mustafić“ u Gradačcu. Učiteljsku školu završava 1963.g. u Tuzli.Prvu učiteljsku službu ima u osnovnoj školi u Koričanima kod Travnika. U brak stupa 1963.g. sa Dimitrijom Živanovićem i rađa mu troje djece:Đoko, Vesna (tragično stradala 12.06.1999.g. u saobraćajnoj nesreći ) i Nena. U Vrbovac dolazi 1964.g. i stanuje u učiteljskom stanu, a 1975.g. uz rad završava pedagošku akademiju. Od 1974.g. preseljava u porodičnu kuću u Modriči, a radi u Riječanima, Tarevcima i Modiriči. Od 2001.godine je u penziju.
 
R A K I Ć     M A R K O rakic-marko.jpg
Rođen je 07.07.1928.godine u Novom Gradu gdje je završio osnovnu školu, a poslije rata i gimnaziju     u Derventi. Prvu službu imao je u Cazinu, a poslije tri godine vraća se u Bosanski Šamac. Službuje još u Vojskovi i Trnjak-Zorice gdje učestvuje u izgradnji škole. U 1954.godini odlazi na dosluženje vojnog roka, a po povratku dolazi u Vrbovac.Pored izvođenja redovne nastave u školskoj 1956/57 i 1957/58.godini organizira nastavu starijih generacija Vrbovčana koji nisu završili četvrti razred. U braku stupa 1947.godine sa Nevenkom Zoranović i dobiva dva sina: Mirka i Mišu. Od 1958.g. radi na području Bosanskog Broda gdje je izgradio obiteljsku kuću u kojoj provodi i penzionerske dane.
 
G R A Š A R E V I Ć Branko R U Ž I C A ,rođena  RADOVANOVIĆ grasarevic-ruzica.jpg
Rođena je 16.10.1950.godine u Derventi gdje završava osnovnu i 1969.g  učiteljsku školu. Prvu službu je imala u Kolibama, opština Bos.Brod, ali vrlo brzo prelazi u Gornji Svilaj gdje ostaje do 01.11.1975.g. U brak stupa 1969.g. sa Grašarević Stojanom i rađa im troje djece: kćeri Jasminku, Zvjezdanu i sina Pericu, a stanuje u obiteljskoj kući u Nevoljici. Višu pedagošku završava 1974 u Šabcu, a u školskoj 1975/76. godini dolazi u Vrbovac i ostaje do školske 1984/85.godine.Iz Vrbovca prelazi u Potočane i ostaje do rata kada je ratni vihor odnosi u Švicarsku gdje i danas živi.
 
G R A Š A R E V I Ć Petar S T O J A N grasarevic-stojan.jpg
Rođen je 27.04.1947.godine u Donjem Svilaju gdje završava osnovnu školu, a 1966.g. učiteljsku školu završava u Derventi. Prvu službu ima u Donjem Svilaju, a u brak stupa 1969.godine sa Radovanović Ružicom koja im rađa troje djece: kćeri Jasminka, Zvjezdana  i sina Pericu. U Vrbovac dolazi u školskoj 1975/76.godini i uporedo predaje muzičko vaspitanje u Donjem Svilaju. U Vrbovcu ostaje do 19.10.1980.godine kada prelazi u SIZ (samoupravno interesnu zajednicu),a rat dočekuje kao službenik u SUP-u (sekretarijata unutrašnjih poslova). Od 1992.godine živi i radi u Švicarskoj.
 
M E Š A N O V I Ć Meho S U L  J O mesanovicsuljo.jpg
Rođen je 27.11.1941.godine u Donjoj Orahovici, opština Gračanica, a sa tri godine preseljava se u Derventu. U Derventi završava osnovnu školu i gimnaziju. Poslije pokušaja na Tehnološkom fakulteta u Tuzli prekvalifikuje se u prosvjetu. Prvu službu je imao 1962.g. u Donjem Svilaju kada predaje matematiku i OTO,a u školskoj 1963/64. godini, putujući najčešće biciklom, iz Odžaka radi u Vrbovcu.U brak stupa 1963.godine sa Hodžić-Mehić Nazom i sa njom dobija troje djece: Enesa, Faruka i Melihu. Radni vijek nastavlja u odžačkom „Strolitu“, a bio je vrlo angažiran u sindikatu. Preminuo je 09.01.1988.godine i sahranjen je na groblju „Balkana“.
 
Š I L O J E V I Ć  Lazar  L J U B O silojevic-ljubo.jpg
Rođen je  25.03.1938.godine u Ozrinićima  kod Nikšića gdje završava osnovnu školu,a 1960.g učiteljsku školu, kao stipendista opštine Odžak,završava u Derventi.Prvu službu je imao u Vrbovcu gdje i stanuje  do 1962.g kada odlazi na odsluženje vojnog roka. U brak stupa 1964.godine sa Karakaš Lelom i sa njom ima sina Zorana. Zatim službuje u Kotor Varoši i Čelincu,a od 1975.g. u Ljubljani gdje radi do odlaska u penziju 2000.g. Penzionerske dane provodi u rodnom Nikšiću.
 
S I V R I Ć  Josip  N I K O L A sivric-nikola.jpg
Rođen je 04.12.1926.godine u Međugorju gdje je završio osnovnu školu. U Širokom Brijegu završava učiteljsku školu, a pravni fakultet u Sarajevu. Prvu učiteljsku službu imao je u Posušju, a u Vrbovac dolazi 1950.g. u novo otvorenu školu i smješta se u školski stan. U Vrbovcu boravi do 1960.g. s tim da je par godina odsustvovao, jer je bio na radu u Drveniku zbog bolesti. Teško se prilagođavao kontinentalnoj klimi i imao je neki oblik asme. U braku sa suprugom Ivicom dobio je kći Maru i sina Zdenka. U Sarajevu živi i radi od 1960.godine  gdje završava radni vijek. Ratne godine dočekuje na Grbavici, a tek 30.12.1993.g. uspjeli su se domoći rodnog Međugorja. Preminuo je 2000.g.u Mostaru, a sahranjen je u Međugorju.
 
K A R L O V I Ć  Ivo  M A T O  
Rođen je 05.12.1942.godine u Vojskovi gdje završava prva četiri razreda osnovne škole, a ostatak u Bosanskom Šamcu. Učiteljsku školu završava 1963.godine u Bijeljini i prvu službu ima u Vrbovcu u školskoj 1963/64.godini, a zatim službuje u Gornjem Svilaju do 1970.godine.
U brak stupa 1968.godine sa Zečević Jelom i sa njom dobija sina Zlatka.
Razrednu nastavu u Slavonskom Brodu završava, a pedagošku akademiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U Gornje Kolibama (opština Bosanski Brod) prelazi 1970.godine i preuzima dužnost direktora osnovne škole „Hasan Kikić“, a u Bosanski Brod prelazi 1978.godine obnaša više dužnost: direktor Gradske biblioteke, referent u Vojnom odsjeku, direktor Centra za socijalni rad, sekretar SUBNOR-a i direktor dječjeg vrtića.
Za vrijeme rata kratko boravi u Austriji, a poslje prelazi u Suboticu gdje mu sin studira. Umro i sahranjen je 1994.godine u Subotici.
 
V I D I Ć Mato L J U B I C A  
Rođena je 17.05.1943.godine u Belaoviću kod Duge Rese. Učiteljsku školu završava 1962.g. u Zagrebu i iste godine dolazi na službu u Vrbovac. Narednu prelazi u Novi Grad 1963.godine kada stupa u brak  sa Tomljenović Ivicom i rađa im kći Marinu. Pedagošku akademiju završava 1970.g. u Slav. Brodu. Od 04.02.1979.g. živi i radi u Slav.Brod, a od 01.09.2003.g. provodi i penzionerske dana.
 
N I N K O V I Ć Ilija I V A N ninkovic-ivan.jpg
Rođen je 01.08.1931.godine u Donjem Svilaju gdje završava osnovnu školu. U Osijeku 1948.g. završava gimnaziju, a 1952.g. i učiteljsku školu. U brak stupa 1954.g. sa Matanović Kajicom dobija sina Zorana i kći Vesnu. Pedagošku akademiju završava 1972.godine u Slavonskom Brodu. Prvu učiteljsku službu imao je u školskoj 1954/55. godini u Vrbovcu. Stanuje u školskom stanu i u istom im se rađa sin, a zatim živi i radi sedam godina u Gornjoj Dubici.Od 1963.g. do 1989 službuje u Donjem Svilaju stime da je matematiku predavao par godina, a od 1969.godine obavlja i dužnost upravitelja škole. U penziju odlazi 1989.godine i danas živi u Svilaju od Uskrsa do Svih Svetih, a u zimi u Zagrebu.
 
B E N C U N  Filip N I K O L A bencun-nikola.jpg
Rođen je 05.04.1935.godine u Međugorju gdje završava osnovnu školu. U Mostaru završava gimnaziju, a 1954.g. i učiteljsku školu. U školskoj 1954/55.godini dolazi u Vrbovac u zamjenu Sivrić Nikoli koji ima zdravstvenih problema (asma). Poslje odsluženja vojnog roka (1955-56.g.) radi u opštini Zenica i završava pedagošku akademiju 1962.godine,a obavljanja i dužnosti direktora škole u Nemili prelazi na istu dužnost u Zemunik kod Zadra. U brak stupa 1958.godine sa Dragicom Stokanović i dobiva sina Gorana i kći Polonu. Filozofski fakultet završava 1977.godine u Zadru. Od 1983. do 2000.godine živi i radi u Beču gdje se bavi slikarstvom i muzikom. U 2000.godini odlazi u penziju, a vrijeme provodi na relaciji Zadar – otok Vir.